Schrijftraining en -coaching

Algemene voorwaarden Speak to Inspire

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN SPEAK TO INSPIRE

Artikel 1 Definities

In deze algemene leveringsvoorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

(i) Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de opdracht verstrekt tot het leveren van Producten en/of Diensten;
(ii) Opdrachtnemer: Speak to Inspire, kantoorhoudende te Amsterdam aan de Nieuwe Herengracht 49 (1011 RN) en handelend onder Kamer van Koophandelnummer 54278538; of een natuurlijke of rechtspersoon die in opdracht van Speak to Inspire Producten en/of Diensten levert;
(iii) Algemene Voorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden van Opdrachtnemer;
(iv) Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waaronder eveneens begrepen de Specificatie, waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;
(v) Specificatie: de door Opdrachtnemer opgestelde gedetailleerde beschrijving van de door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever uit te voeren Overeenkomst;
(vi) Producten: alle door Opdrachtnemer te leveren Producten en/of Diensten;
(vii) Diensten: alle door Opdrachtnemer te verlenen Diensten, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, speech- en presentatie training en coaching;
(viii) Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk; afzonderlijk Partij te noemen. 

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen van Opdrachtnemer of soortgelijke documenten terzake van enige communicatie in het kader van te leveren Producten en/of Diensten en op iedere Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
2.2 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot, de algemene voorwaarden van Opdrachtgever, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen onderdeel uit van enige Overeenkomst.
2.3 Alle aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend en veertien 14 dagen geldig, tenzij schriftelijk anders aangegeven. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de aanbieding of offerte te herroepen; ook na aanvaarding.
2.4 Indien een of meerdere bepalingen uit de Algemene Voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins door rechterlijke tussenkomst niet van toepassing kunnen worden geacht, laat dit de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverlet en zullen Partijen in onderling overleg tot een tot vervanging van de nietige of vernietigde bepaling strekkende bepaling dienen te komen waarmee zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.
2.5 Indien de Overeenkomst een of meerdere met de Algemene Voorwaarden strijdige bepalingen kent, gaat de werking van de Overeenkomst boven de Algemene Voorwaarden.
2.6 De opschriften in de Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en maken geen onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden.
2.7 Van de Algemene Voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3 Rechten en verplichtingen
3.1 Annuleringen inzake overeenkomsten tot het verrichten van diensten kunnen onder de volgende voorwaarden plaatsvinden:

  • Voor annuleringen tussen 8 en 6 weken voor de uitvoeringsdatum wordt 25% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht;
  • Voor annuleringen tussen 6 en 4 weken voor de uitvoeringsdatum wordt 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht;
  • Voor annuleringen tussen 4 en 2 weken voor de uitvoeringsdatum wordt 75% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht;
  • Voor annuleringen vanaf 2 weken voor de uitvoeringsdatum wordt 100 % van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

3.2 Annulering van overeenkomsten tot het leveren van zaken welke reeds bedrukt zijn worden niet geaccepteerd.
3.3 Opdrachtnemer zal de Producten en/of Diensten naar beste kunnen en vermogen leveren en daarbij de benodigde zorgvuldigheid in acht nemen die van een redelijk en zorgvuldig handelend Opdrachtnemer mag worden verwacht. Er is derhalve sprake van een inspanningsverplichting.
3.4 Opdrachtnemer is gerechtigd, zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever, bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht de bij Opdrachtnemer in dienst zijnde of aan Opdrachtnemer verbonden personen dan wel enige andere derde(n) die Opdrachtnemer daartoe het meest passend acht te betrekken en in te zetten.
3.5 Opdrachtgever is voor de levering van Producten en/of Diensten de overeengekomen prijs als genoemd in de Specificatie verschuldigd. Indien door nieuwe verzoeken van Opdrachtgever door Opdrachtnemer extra werkzaamheden (meerwerk) moeten worden verricht, zal Opdrachtnemer deze werkzaamheden op basis van nacalculatie aan de hand van de op dat moment geldende tarieven aan Opdrachtgever in rekening brengen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.6 Opdrachtnemer is gerechtigd om de naam van Opdrachtgever te gebruiken voor marketing- en/of referentiedoeleinden.
3.7 Opdrachtgever zal aan Opdrachtnemer alle naar het oordeel van Opdrachtnemer (redelijkerwijs) gewenste of vereiste medewerking verlenen en alle naar het oordeel van Opdrachtnemer gewenste of benodigde documenten en/of informatie en/of materialen overleggen, opdat Opdrachtnemer in staat is op passende wijze haar Producten en/of Diensten te leveren. De wijze van overlegging wordt door Opdrachtnemer nader bepaald bij Overeenkomst of in onderling overleg overeengekomen.
3.8 Indien Opdrachtnemer door het niet of niet tijdig en/of onvolledig en/of niet deugdelijk aanleveren van de benodigde documenten en/of informatie en/of materialen is genoodzaakt meer of andere dan de oorspronkelijk in het kader van de Overeenkomst overeengekomen werkzaamheden te verrichten, worden de daarbij behorende kosten afzonderlijk op basis van nacalculatie verricht tegen de dan geldende tarieven.
3.9 Opdrachtnemer is bij het uitblijven van enige betaling aan de zijde van Opdrachtgever, niet gehouden met de uitvoering van enige Overeenkomst(en) voor Opdrachtgever te beginnen noch de uitvoering van de Overeenkomst(en) voort te zetten alvorens de verschuldigde betaling(en) op de bankrekening van Opdrachtnemer is bijgeschreven. Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk zijn voor de aan de zijde van Opdrachtgever ontstane schade door het inroepen van deze opschorting ten behoeve van enige Overeenkomst met Opdrachtgever. Opdrachtnemer is gerechtigd Opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor de ten gevolge van de opschorting geleden schade aan de zijde van Opdrachtnemer.
3.10 Indien de aanvangstijd van de door Opdrachtnemer te leveren Diensten dient te worden gewijzigd en/of indien de volgorde hiervan dient te worden gewijzigd, dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 24 uur schriftelijk aan Opdrachtnemer door te geven. Na laatstgenoemd tijdstip zal Opdrachtnemer de extra kosten die in betreffend kader door Opdrachtnemer dienen te worden gemaakt aan Opdrachtgever in rekening brengen.
3.11 Indien en voor zover Opdrachtgever niet kan voldoen aan het in de Specificatie genoemde, dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 24 uur aan Opdrachtnemer door te geven, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer de extra kosten die in betreffend kader door Opdrachtnemer dienen te worden gemaakt aan Opdrachtgever in rekening zal brengen.
3.12 Het is Opdrachtnemer toegestaan wijzigingen aan te brengen in de Specificatie zolang recht wordt gedaan aan de strekking en het doel van de in de Specificatie genoemde Dienst.
3.13 Opdrachtgever is verplicht met het oog op het aantal personen dat gebruik maakt van de Diensten noodzakelijke geluidsversterking en podium te arrangeren.
3.14 Bij uitvoer op locatie dan wel bij huur/gebruik van apparatuur van Opdrachtnemer dient Opdrachtgever een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten welke tevens dekking biedt voor de werkzaamheden van Opdrachtnemer dan wel de voor het gebruik van de apparatuur door Opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden. Alle goederen die door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden verhuurd of voor Opdrachtgever worden ingezet, worden voor risico van Opdrachtgever ingezet. In geval van schade aan of verlies van deze goederen (of een gedeelte daarvan) zal Opdrachtgever aansprakelijk zijn voor de gevolgen daarvan. Kosten voortkomend uit schade aangericht door personen die gebruik maken van de diensten zullen op Opdrachtgever worden verhaald.

Artikel 4 Prijzen en kosten
4.1 Reiskosten worden door Opdrachtgever vergoed op basis van het op het moment geldende tarieven van Opdrachtnemer.
4.2 Verblijfskosten en overige kosten worden integraal door Opdrachtgever vergoed mits Opdrachtgever voor het maken van deze kosten voorafgaande toestemming heeft gegeven. In afwijking van het voorgaande dient Opdrachtgever alle overige kosten, indien en voor zover deze kosten redelijk zijn, te vergoeden indien het redelijkerwijs niet mogelijk was voor Opdrachtnemer voorafgaande toestemming te verkrijgen van Opdrachtgever.
4.3 Overeengekomen prijzen zijn bindend tenzij door omstandigheden van Opdrachtnemers wil onafhankelijk, zoals bijvoorbeeld verhoging van rechten en/of accijnzen, kosten van importeur/fabrikant, wijziging in valutakoersen e.d. en voorzover deze verhogingen door Opdrachtnemer redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, prijsverhoging moet worden toegepast. Indien het aantal deelnemers van de kant van Opdrachtgever aan een door Opdrachtnemer te leveren Dienst groter is dan Opdrachtgever heeft opgegeven of indien Opdrachtgever aangeeft dat er meer deelnemers zullen zijn dan Opdrachtgever oorspronkelijk had opgegeven is Opdrachtnemer te allen tijde bevoegd een prijsverhoging door te voeren. Prijsfluctuaties als gevolg van dwingende overheidsmaatregelen, zoals verhoging van BTW, worden altijd doorberekend.

Artikel 5 Betaling
5.1 Alle door Opdrachtnemer in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, waaronder de Overeenkomst, en andere documenten vermelde prijzen en tarieven zijn in Euro’s en exclusief BTW alsmede exclusief de, indien en voor zover van toepassing, bij iedere opdracht behorende kostenvergoedingen, bestaande uit reis-, verblijf-, verzend- en overige kosten welke afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Voornoemde prijzen en tarieven worden jaarlijks in januari geïndexeerd conform de consumentenprijsindex van het CBS, reeks alle huishoudens.
5.2 Indien de totale prijs minder dan Euro 5.000,- bedraagt, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever achteraf factureren. Indien totale prijs groter of gelijk is aan Euro 5.000,-, is Opdrachtnemer gerechtigd 50% vooraf te factureren. Deze betaling dient uiterlijk 2 weken vóór de uitvoeringsdatum op de bankrekening van Opdrachtnemer gestort te worden.
5.3 Indien de factuur geen betalingstermijn vermeldt, dient Opdrachtgever de factuur binnen veertien (14) dagen na dagtekening of uiterlijk 14 dagen voor de uitvoeringsdatum te voldoen aan Opdrachtnemer op een daartoe door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekeningnummer. Reclames omtrent facturen moeten binnen acht (8) dagen na de dag van verzending van de facturen schriftelijk bij Opdrachtnemer worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort. Na verloop van voornoemde termijn heeft Opdrachtgever zijn recht ter zake verwerkt.
5.4 De factuur wordt geacht te zijn voldaan als de door Opdrachtgever verschuldigde betaling is bijgeschreven op de bankrekening van Opdrachtnemer.
5.5 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een bankgarantie of enige andere vorm van zekerheidsstelling aan Opdrachtgever te vragen.
5.6 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten terzake van reeds betaalde facturen en daarna ter voldoening van de oudste openstaande facturen, ook al vermeldt Opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een factuur van latere datum. De betwisting van een factuur ontheft Opdrachtgever niet van de verplichting tot betaling van de betreffende factuur.
5.7 Opdrachtgever is het in geen geval toegestaan over te gaan tot inhouding, korting, opschorting of verrekening van de aan Opdrachtnemer verschuldigde betaling(en). Bij niet tijdige betaling, is Opdrachtgever, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, terstond in verzuim. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, zijn alle overige vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, direct opeisbaar en heeft Opdrachtnemer het recht aan Opdrachtgever de wettelijk verschuldigde vertragingsrente over het opeisbare bedrag vanaf de eerste dag dat Opdrachtgever in verzuim is in rekening te brengen.
5.8 Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling zijn vordering niet voldoet, zal Opdrachtnemer genoodzaakt zijn de vordering uit handen te geven. Naast het op dat moment door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde zal Opdrachtgever alle bijkomende (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten zijn verschuldigd, waarvan de hoogte wordt bepaald op tenminste 15% (vijftien procent) van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 250 (tweehonderdvijftig Euro), onverminderd alle overige rechten van Opdrachtnemer.
5.9 Indien de Overeenkomst is aangegaan met meer dan één Opdrachtgever, is iedere Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk jegens Opdrachtnemer voor de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst.
5.10 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om orders die in gedeelten worden uitgevoerd per deellevering te factureren.

Artikel 6 Levering en leveringstermijnen
6.1 De tussen Partijen in de Overeenkomst overeengekomen leveringstermijn(en), waaronder mede verstaan specifiek in de Overeenkomst genoemde data terzake van de gehele of tussentijdse levering van Producten, zijn niet bindend en worden beschouwd als streefdata, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtnemer zal zich inspannen om genoemde leveringstermijnen zoveel mogelijk in acht te nemen.
6.2 De in artikel 6.1 bedoelde leveringstermijn begint te lopen nadat Opdrachtgever de in artikel 3.6 genoemde documenten, materialen en informatie noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer heeft overgelegd en behoudens het in artikel 3.7 bepaalde.
6.3 Het transport van de door Opdrachtnemer te leveren Producten is voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
7.1 Zolang Opdrachtnemer geen volledige betaling van Opdrachtgever heeft ontvangen terzake van de Overeenkomst met betrekking tot geleverde Producten, blijven de Producten, hetzij verwerkt hetzij onverwerkt, eigendom van Opdrachtnemer, doch voor rekening en risico van Opdrachtgever.
7.2 In geval Opdrachtgever enige verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, is Opdrachtnemer gerechtigd de te leveren Producten onder zich te houden tot dat de verschuldigde betaling is voldaan. Indien en voor zover de hier bedoelde Producten reeds aan Opdrachtgever zijn geleverd, is Opdrachtnemer gerechtigd de geleverde Producten terug te nemen in welk geval de Overeenkomst ook zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden. Het voorgaande laat onverlet het recht van Opdrachtnemer tot het vorderen van enige vergoeding(en) terzake van geleden schade.
7.3 De Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer terstond bij aangetekend schrijven of fax met bevestiging van ontvangst op de hoogte te stellen van het door een of meerdere derden doen gelden van (beweerdelijke) rechten op de geleverde Producten waar krachtens dit artikel 7 een eigendomsvoorbehoud op rust.

Artikel 8 Garantie
8.1 Opdrachtnemer verstrekt ten aanzien van de door Opdrachtnemer geleverde Producten geen garanties.
8.2 Gegevens betreffende de Producten zoals eigenschappen, maten, samenstellingen, specificaties enz., zomede gegevens waaronder kleuren in drukwerk, catalogi en afbeeldingen e.d. door Opdrachtnemer bij de offerte of aanbieding verstrekt, zijn indicatief en voor Opdrachtnemer niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 9 Intellectuele eigendom

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, en meer in het bijzonder de merk- en auteursrechten die rusten op de door Opdrachtnemer geleverde Producten behoren uitsluitend in eigendom toe aan Opdrachtnemer en/of diens licentiegever(s).
9.2 Indien ten behoeve van de in het kader van de Overeenkomst te leveren Producten en/of Diensten gebruik wordt gemaakt van door Opdrachtgever aan te leveren materialen of toebehoren, in de ruimste zin des woords, verleent Opdrachtgever, indien en voor zover noodzakelijk, aan Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer ter uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derde(n) een licentie en/of sublicentie ten aanzien van deze materialen of toebehoren en vrijwaart Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer ingeschakelde derde(n) van enige aanspraken van Opdrachtgever en/of derden terzake. Indien er sprake is van een inbreuk op enig(e) intellectuele eigendomsrecht(en) en Opdrachtnemer en/of de door haar ingeschakelde derde(n) terzake aansprakelijk worden gehouden door een of meerdere derden voor de hier bedoelde inbreuk(en), zal Opdrachtgever Opdrachtnemer en in voorkomend geval de door haar ingeschakelde derde(n) schadeloos stellen en alle, ook de met een eventuele procedure samenhangende, kosten geheel voor haar rekening nemen.

Artikel 10 Geheimhouding/persoonsgegevens
10.1 Partijen erkennen dat alle informatie die zij met elkaar delen en/of aan elkaar verstrekken en/of van elkaar verkrijgen, ongeacht de vorm en inhoud daarvan als vertrouwelijke informatie geldt (de “Vertrouwelijke Informatie”) en ieder van de Partijen verklaart alle Vertrouwelijke Informatie strikt geheim te houden en slechts te gebruiken in overeenstemming met het doel van de Overeenkomst.

 Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer ingeschakelde derde(n) ten aanzien van enige schade voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst, waaronder begrepen omzet- of winstderving of schade ten gevolge van dataverlies aan de zijde van Opdrachtgever, is volledig uitgesloten, voor zover bij wet toegestaan.
11.2 Indien en voor zover Opdrachtnemer, niettegenstaande artikel 11.1, aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot een bedrag gelijk aan het aan Opdrachtgever terzake van de Overeenkomst waarop de schade betrekking heeft door Opdrachtnemer gefactureerde en door Opdrachtnemer ontvangen bedragen(en) exclusief BTW, mits per aangetekende post melding bij Opdrachtnemer is gemaakt van het incident waaruit de schade voortvloeit binnen vijf (5) werkdagen nadat de schade is ontstaan.
11.3 Een reeks van incidenten telt als één (1) incident.
11.4 Iedere claim tegen Opdrachtnemer verloopt door het verstrijken van een periode van drie (3) maanden na levering van de Producten en/of Diensten, behoudens de schriftelijke erkenning van de claim door Opdrachtnemer.
11.5 Een tekortkoming in de nakoming van enige Overeenkomst kan Opdrachtnemer en/of de door Opdrachtnemer ingeschakelde derde(n) niet worden tegengeworpen als dit niet voortvloeit uit een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer en/of de door Opdrachtnemer ingeschakelde derde(n) en indien Opdrachtnemer en/of de door hem ingeschakelde derde(n) daarvoor niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden ingevolge de wet, de definitie van overmacht in de zin van artikel 11.6 en de verkeersopvattingen. In geval van een dergelijk niet verwijtbaar niet-nakomen zal het relevante gedeelte van de Overeenkomst worden opgeschort. Opdrachtnemer zal, ook wanneer enkel de door hem ingeschakelde derde(n) met een dergelijke gebeurtenis te maken heeft, Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een dergelijke gebeurtenis op de hoogte stellen. Indien de periode van opschorting langer heeft geduurd dan 30 dagen of zodra duidelijk is dat de opschorting langer zal duren dan 30 dagen, is iedere Partij bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder aansprakelijk te worden gehouden voor enige vergoeding aan de andere Partij.
11.6 Onder “overmacht” dient te worden verstaan: omstandigheden of gebeurtenissen die buiten de controle en wil van Opdrachtnemer liggen – ongeacht of deze omstandigheden of gebeurtenissen op het moment van ondertekening van enige Overeenkomst voorzien of voorzienbaar waren – als gevolg waarvan Opdrachtnemer in redelijkheid niet kan worden gehouden zijn verplichtingen onder enige Overeenkomst na te komen. Deze omstandigheden of gebeurtenissen omvatten in ieder geval, doch niet uitsluitend: oorlog, brand, overstromingen, aardbevingen, arbeidsgeschillen, stakingen, epidemieën, verkeersstoring, overheidsregels en/of vergelijkbare regels, door (overheids)instanties uitgevaardigde regelingen en soortgelijke andere gevallen, embargo’s, weersomstandigheden, niet-nakomen van leveranciers of onderaannemers of enige andere voor de uitvoering van enige Overeenkomst door Opdrachtnemer of Opdrachtgever ingeschakelde derde(n), verstoring van elektriciteitstoevoer en het niet beschikbaar zijn van telecommunicatiediensten. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden betreffende factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
11.7 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren voor claims van derden in het kader van de door Opdrachtnemer verleende Diensten, waarbij bijvoorbeeld kan worden gedacht aan geluidsoverlast, en/of geleverde Producten. 

Artikel 12 Beëindiging en ontbinding
12.1 Partijen kunnen indien en voor zover de Overeenkomst naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt en voor onbepaalde tijd is aangegaan de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk eenzijdig bij aangetekend schrijven beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van vier (4) weken.
12.2 Indien Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigt, dient Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de in de Overeenkomst genoemde annuleringskosten te voldoen en heeft Opdrachtnemer het recht alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst reeds gemaakte en nog te maken kosten aan Opdrachtgever door te berekenen, evenals gederfde winst. Eventuele door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer vooruitbetaalde bedragen zullen nimmer worden gerestitueerd. Dit laat onverlet het recht van Opdrachtnemer terzake van de beëindiging schadevergoeding te vorderen.
12.3 Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekende brief te beëindigen door middel van opzegging zonder dat daarbij een opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen en zonder dat daaruit enige verplichting voortvloeit om daardoor door de andere Partij geleden schade te vergoeden, indien: (a) de andere Partij ten aanzien van een van de verplichtingen tekort schiet in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst en, na daarop door de andere Partij schriftelijk te zijn gewezen, deze verplichting niet alsnog is nagekomen binnen een door de andere Partij te stellen redelijke termijn van ten minste 14 dagen; (b) er sprake is van een blijvende onmogelijkheid tot nakoming van een van de verplichtingen uit deze Overeenkomst door de andere Partij; (c) de andere Partij surséance van betaling aanvraagt, de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard of wanneer bij de andere Partij een executoriaal beslag wordt gelegd dat niet binnen een (1) maand wordt opgeheven; of (d) de andere Partij een procedure tot liquidatie van haar onderneming in gang heeft gezet.

Artikel 13 Toepasselijk recht en Forum
13.1 Op de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 De bevoegde rechter in Amsterdam is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit of verband houdend met de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst.

Oktober 2012